Αθωνικά μηνύματα

Αθωνικά μηνύματα

Γέροντος Ιωσήφ

  • $10.00


Αντί προλόγου
«Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον», διότι οικονομεί και στους έσχατους χρόνους που διανύουμε να δίδη πλουσιοπαρόχως τη Χάρη Του σε σύγχρονες άγιες μορφές, για να στηρίζουν με λόγους και έργα, αλλά και με την παρουσία τους, εμάς τους νεωτέρους και αρχαρίους. Ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, Άναρχος και Αιώνιος Πατέρας μας εκάλεσε και τοποθέτησε «επί την λυχνίαν» τον σεβαστόν Γέροντά μας, τον ποτέ Σπηλιώτην και νύν Βατοπαιδινόν, να στηρίζη και οδηγή και ένθαρρύνη στον πνευματικόν αγώνα τους συγχρόνους στρατιώτας του Χριστού μας, μοναχούς και λαϊκούς. Ο τα πάντα προς το συμφέρον των πιστών οικονόμων, εχορήγησε το χάρισμα του λόγου στον πνευματικόν μας Πατέρα, ώστε, παρά τις ελλείπεις κατά κόσμον γνώσεις του, με πηγαίον και αυθόρμητον τρόπον να εκφράζη τα υπέρ την πεντηκονταετίαν μοναχικά του βιώματα με ενάργεια και πειστικότητα, ώστε να μην άμφιβάλλη ο ακούων ότι πρόκειται πραγματικώς περί θείου λόγου αυθεντικού και υπευθύνου και ειλικρινούς.
Τα αναπτυσσόμενα θέματα είναι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, που ειπώθηκαν ευκαιριακώς, κυρίως εντός του Αγίου Όρους. Στην έσχατη εποχή μας η Θεία Χάρις φωτίζει τους άξιους να εμψυχώνουν και τους εν τω κόσμω αδελφούς, τους άνωθεν κεκλημένονς και επιθυμούντας να σωθούν, ώστε να προοδεύουν πνευματικώς στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ζωής και να μην επαναπαύωνται σε κάποιους ξερούς τύπους, Οι μοναχοί σήμερα δεν είναι μόνο για τα μοναστήρια, αλλά και για την πνευματικήν έρημο του απνευμάτιστου συγχρόνου κόσμου.
Ο παλμώδης προφορικός λόγος του Γέροντα, καλύπτει κάποια κενά περί την διατύπωσιν των πνευματικών νοημάτων. Ο καλοπροαίρετος ανα¬γνώστης ας αναζητήσει το βαθύ περιεχόμενο και όχι το τυπικό περιέχον, αν θελήση να ωφεληθή απ’ αυτό το βιβλίο και όχι να κρίνη ή να κατακρίνη. Για όσους γνωρίζουν τον Γέροντα, τα γραπτά είναι αναγκαία σημεία μνήμης της όλης προσωπικότητάς του και των προσφιλών του θεμάτων και εκδίδονται τύποις κυρίως για τους πολλούς μαθητάς του. Η μοναχική συνοδεία του παρακαλεί τον Κύριο να φώτιση κάποιον έν ευθέτω χρόνω να διατύπωση περιληπτικώς τα διάφορα εκδεδομένα νοήματα του Γέροντα, για να χρησιμοποιούνται και στο μέλλον σαν εύχρηστο εγκόλπιο βασικών αληθειών, μια και πρό¬κειται για σύγχρονη έκφραση των γνώσεων κι εμπει¬ριών πού πάντοτε βιούν οι μοναχοί κοντά στον Θεό διά της Χάριτός Του.

Ιερομ. ΜάξιμοςWe Also Recommend