Προς Κύριον

Προς Κύριον

Αρχιμ. Χερουβειμ

  • $6.00


Τοιουτοτρόπως προσφέρομεν εις τους πιστούς το εγκόλπιον τούτο προσευχητάριον, με τους ολίγους μεν εις ποσότητα ύμνους και ψαλμούς, πλουσίους όμως και καταλλήλους εις περιεχόμενον, διά να έχουν την δυνατήτητα να ζουν την εκκλησιαστικήν μας ζωήν, προσευχόμενοι όπου και αν ευρίσκωνται και επιτυγχάνοντες ούτω το «επτάκις της ημέρας ήνεσά σε» του ψαλμωδού και  το «αδιαλείπτως προσεύχεσθε» του αποστόλου Παύλου.We Also Recommend