Εισαγωγή στην Βιοηθική

Εισαγωγή στην Βιοηθική

Ἀρχιεπ. Μακάριος Γρινιεζάκης

  • $70.00


Η Βιοηθική αποτελεί σπουδαίαν πρόκλησιν των συγχρόνων καιρών. Ήδη γνωρίζομεν πράγματα, τα οποία προ δύο μόνον δεκαετιών ηγνοούμεν παντελώς. Αλλά και ανοίγονται ενώπιον ημών δυνατότητες και προοπτικαί ασύλληπτων διαστάσεων, αι οποίαι πολλήν ζάλην δημιουργούν επί τη εμφανίσει αυτών. Χρέος, κατά ταύτα, επιτακτικόν εγείρεται τοις γρηγορούσιν εκ των ημετέρων, όπως εγκύψωμεν μετά νέου ζήλου εις τα θεία των Γραφών κείμενα, καθώς και εις εκείνα των Θεοφόρων της Εκκλησίας Πατέρων, αναζητούντες εν ταπεινώσει και πόθω "τι το Πνεύμα λέγει ταις Εκκλησίαις" επί των θεμάτων τούτων. Διότι ασφαλώς η αντιμετώπισις αυτών δια μόνον του ορθού λεγομένου λόγου και των πορισμάτων των επιστημονικών ερευνών και πειραμάτων ήκιστα δύναται να βοηθήση τον άνθρωπον, λόγω του εκ της αμαρτίας εσωτερικού σκοτασμού, ο οποίος αποτίκτει πλάνας και οδηγεί μακράν του Δημιουργού Θεού. Οφείλομεν, όθεν, εν πνεύματι υπευθυνότητος άκρας και εν αισθήσει ποιμαντικού και οδηγητικού χρέους να αναζητήσωμεν, στοιχούντες τω παραδείγματι των Αγίων Πατέρων, το κατά περίπτωσιν θέλημα του Θεού, ώστε να δυνάμεθα να είπωμεν εις τους επιστήμονας και γενετιστάς, τους οποίους, άλλωστε, βαθύτατα τιμώμεν και εκτιμώμεν τας προσπάθειάς των, ότι "τάδε λέγει Κύριος" και ότι εκεί εξαντλούνται τα όρια της επιστήμης μη αίρετε υπερβάθμιον πόδα!We Also Recommend