Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Γ'

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων τόμος Γ'

Συλλογικό έργο

  • $23.00


Δια του παρόντος τρίτου τόμου της σειράς "Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων" ο εκδοτικός οίκος ημών προσφέρει εις το ευσεβές και φιλάγιον κοινόν 34 Παρακλήσεις εις διαφόρους λαοφιλείς αγίους, μάρτυρας, ιεράρχας, ομολογητάς, οσίους κλπ. Εις τας Παρακλήσεις, ως γνωστόν, οι κανόνες ψάλλονται άνευ ειρμών, διά τούτο ενταύθα οι ειρμοί παρατίθενται δια μικρότερων στοιχείων ή με μόνας τας πρώτας λέξεις των. Ειρμοί βάλλονται μόνον εις τον όρθρον.

Κατεβλήθη ιδιαιτέρα φροντίς διά την αξιοποίησιν του υμνογραφικού πλούτου του αποτεθησαυρισμένου εις τα πολυπληθή λειτουργικά χειρόγραφα και τας παλαιτύπους εκδόσεις, διά τούτο διάφοροι κανόνες παράρρυθμοι ή ελλιπείς ευρίσκονται εδώ διωρθωμένοι και πλήρεις, ενώ ωρισμέναι Παρακλήσεις είτε βλέπουν διά πρώτην φοράν το φως της δημοσιότητος είτε είναι σπάνιαι και δυσεύρετοι. Επειδή δε ωρισμένα τροπάρια αναφέρονται ενίοτε εις τοπικάς περιοχάς, τίμια λείψανα και ιεράς εικόνας, υπήρξε μέριμνα διά την διασκευήν τινών εξ αυτών επί το γενικώτερον, ώστε να είναι δυνατόν αι Παρακλήσεις να ψάλλωνται πανταχού πάντοτε και υπό πάντων.

Περιλαμβάνονται ακόμη διάφοροι ευχαί εις αγίους, πλείστας των οποίων συνέταξεν ο κατά τον 18ον αιώνα Ιερομόναχος Άνθιμος Δρόσος Βρυέννιος ο Ξηροποταμηνός. Η παρούσα συλλογή Διανθίζεται επίσης με πλήθος μεγαλυναρίων και τροπαρίων, καθώς και με εικόνας διαφόρων αγίων. We Also Recommend