Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

  • $18.00


Πάντως, ο βίος και η πολιτεία του Κοσμά του Αιτωλού αποτελούν ιεράν παρακαταθήκην, εθνικόν κεφάλαιον. Πρέπει να γνωσθούν, όσον το δυνατόν ευρύτερον οι σκληροί αγώνες του δια την Ορθοδοξίαν και η μεγίστη συμβολή του εις την προετοιμασίαν της επαναστάσεως του Εικοσιένα. Πρέπει να γνωσθούν, επίσης όσα έκαμε δια τα γράμματα, δια την προστασίαν του παιδιού, δια την εξύψωσιν της γυναικός. Μήπως δεν είναι ενδιαφέρον να γνωσθούν ωσαύτως οι προφητείες του, οι οποίες μέχρι σήμερον εξεπληρώθησαν κατά γράμμα, τα πολλά και ποικίλα θαύματα, τα οποία επετέλεσε ζων και μετά θάνατον, ακόμη δε και οι περίεργες "ξερριζωτές" κατάρες του και η γνωριμία του με τον περιβόητον Αλή πασάν, όστις κατά παράδοξον αντίφασιν των πραγμάτων, πρώτος αυτός, ετίμησεν επισήμως τον Κοσμάν τον Αιτωλόν ως Άγιον;

480 σελ.We Also Recommend