Ισαάκ Σύρου Ασκητικά

Ισαάκ Σύρου Ασκητικά

ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

  • $60.00


Αν και άλλοι πολλοί των θείων πατέρων κατά διαφόρους καιρούς και τόπους πολλάς και μεγάλας κατώρθωσαν αρετάς, και εις την ενδεχομένην έφθασαν τελειότητα, και, διερευνήσαντες απλανώς τα βάθη των μυστηρίων του πνεύματος, εφάνησαν μεγάλοι δάσκαλοι της μοναχικής πολιτείας, αλλ' ουδείς τούτων ελάλησεν ή συνέγραψεν ούτως ως ο όσιος αββά Ισαάκ ο Σύρος καθότι ούτος ο νηπτικώτατος θείος πατήρ ενστερνισάμενος εις εαυτόν δια πολλών και μακρών πόνων και αγώνων πάσας ομού τας τε πρακτικάς και πνευματικάς αρετάς, και δια της βαθυτέρας θεωρίας εισδύσας εις τα του πνεύματος υπερφυή μυστήρια, συνέγραψε και παρέδωκε ημίν τα περί του υψηλού ασκητικού βίου μαθήματα ως ουδείς άλλος, διο και παρά πάντων των λοιπών πατέρων δικαίως θεωρείται ευθύτατος κανών της ασκήσεως, και της ησυχίας επιστήμων, και λύχνος της διακρίσεως, και ταμείον πασών των αρετών, και πνευματικός αρχιτέκτων, και ευμέθοδος διδάσκαλος της τελειότητος.We Also Recommend