Διπτυχα της Εκκλησιας της Ελλαδος 2023

Διπτυχα της Εκκλησιας της Ελλαδος 2023

Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

  • $100.00


Η Συνοδική Υποεπιτροπή επί της εκδόσεως των "Δίπτυχων της Εκκλησίας της Ελλάδος", τη εντολή της Ιεράς Συνόδου και τη ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, εμερίμνησε και κατά το παρόν έτος δια την όσον ένεστιν αρτιωτέραν και ευπρεπεστέραν ύλην της ανά χείρας βίβλου, ή τις αποτελεί, ως γνωστόν, εκδοτικόν γεγονός του ιεραποστολικού και εκδοτικού οργανισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ή τοι της Αποστολικής Διακονίας.

Τα Δίπτυχα αποτελούν τον πλέον γνωστόν, έγκυρον και πλήρη οδηγόν του κατ' έτος λειτουργικού τυπικού αλλά και της υφισταμένης οργανώσεως των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και λοιπών Αυτοκέφαλων Εκκλησιών. Όθεν είναι επί εν ολόκληρον έτος σύντροφος του Ιερέως, του ψάλτου και παντός ασχολουμένου περί την θείαν λατρείαν και την εν γένει ζωήν της Εκκλησίας. Δια τούτο ο παρών τόμος δεν πρέπει να δεικνύη απλώς και μόνον τας ημέρας και τας εορτάς, αλλά και να περιέχη ύλην ποικίλην και διάφορον, σχετικήν βεβαίως προς την φύσιν της εκδόσεως, χρήσιμον, ωφέλιμον και μορφωτικήν, εις την οποίαν θα καταφεύγη ο αναγνώστης.We Also Recommend