Οσίων Μορφών Αναμνήσεις

Οσίων Μορφών Αναμνήσεις

Γέροντος Ιωσήφ

  • $15.00


Είναι σύνηθες εντός των κόλπων της στρατευόμενης Εκκλησίας να άναδεικνύωνται κατά περιόδους αθληταί, οίτινες διέβησαν από την ματαιότητα του φθαρτού τούτου κόσμου εις την άφθαρτον μακαριότητα της αιωνίου ζωής, ως τέκνα φωτός, ως υιοί του θεού κατά χάριν.

Αγωνισθέντες «τον καλόν αγώνα» και άραντες τον Σταυρόν των επί της γης, ετελειώθησαν εν Αγίω Πνεύματι, γενόμενοι φως τοις εν σκότει, παραδείγματα προς μίμησιν εις πάντα πιστόν.

Ετήρησαν μετά πόθου τας θείας εντολάς, εκαθάρισαν εαυτούς από παντός ρύπου «σαρκός και πνεύματος», διελθόντες εκ της παρά φύσιν εις την κατά φύσιν ζωήν, και διά της ενοικήσεως του Αγίου Πνεύματος εν αυτοίς, ανήλθον εις την υπέρ φύσιν κατάστασιν.