Οι 7 λόγοι από το Σταυρό

Οι 7 λόγοι από το Σταυρό

Αρχιμ. Θεοκλητου Φερε

  • $14.00


Πιστεύουμε πώς οί Λόγοι του Σταυροΰ του Λυτρωτοΰ καί Σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χριστού έχουν πάντα κάτι μεγάλο νά πούν σε κάθε πιστό.

«Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»

«Ἀμήν λέγω σοί· σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ»

«Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου… ἰδού ἡ μήτηρ σου»

«Διψῶ»

«Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί μέ ἐγκατέλιπες;»

«Τετέλεσται»

«Πάτερ, εἰς χεῖρας σου παρατίθεμαι τό πνεῦμα μου»

(14X20.5 Σελίδες 108)We Also Recommend