Τα Πάθη τα Σεπτά

Τα Πάθη τα Σεπτά

Αρχιμ. Γεωργίου Δημόπουλου

  • $35.00


Ἡ ἀγωνία τῆς Γεσθημανῆ, ἡ σύλληψη τοῦ Ἰησοῦ, ἡ δίκη του, ἡ καταδίκη, ἡ Σταύρωση, ἡ Ταφή.

Πάθος δύναται να ονομασθή ολόκληρος η επί γης ζωή του Κυρίου ημών. Αυτή αύτη η κένωσις και ενανθρώπησίς του είναι η αρχή και το προοίμιον του πάθους. Ο Μονογενής Υιός του Θεού, "ο ων εις τον κόλπον του Πατρός" προσλαμβάνει την πτωχήν ανθρωπίνην φύσιν, γίνεται "υιός ανθρώπου" κατέρχεται όλας τας βαθμίδας της κλίμακος της ταπεινώσεως, δια να σώση τον άνθρωπον και τον υψώση εις το αρχαίον κάλλος. Τα περιστατικά της τόσον ταπεινής γεννήσεώς Του εις την φάτνην, οι διωγμοί, τους οποίους ενωρίτατα εδοκίμασεν, η φυγή Του εις την Αίγυπτον, η εγκατάστασίς Του εις την Ναζαρέτ, την γνωστήν δια την κακήν της φήμην, από την οποίαν και Ναζωραίος περιφρονητικώς ωνομάσθη, η μακροχρόνιος χειρωνακτική του εργασία ως τέκτονος, συνθέτουν μίαν αμυδράν εικόνα των συνθηκών, υπό τας οποίας διήλθε τα έτη της ιδιωτικής του ζωής ο πτωχεύσας δια την σωτηρίαν μας Κύριος. Πτωχεία, ασημότης, αφάνεια, κοπιαστική εργασία, υπακοή εις την Θεοτόκον και τον Ιωσήφ, ιδού μερικαί πτυχαί της ζωής του, αι οποίαι συνιστούν τα στοιχεία του πάθους, μέσα εις την ατμόσφαιραν του οποίου ζη ο Μονογενής Υιός του Θεού. We Also Recommend