Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ψάλτου

Εγκόλπιον Αναγνώστου και Ψάλτου

Κωνσταντίνος Παπαγιαννη

  • $40.00


Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποβλέπουσα εις την βελτίωσιν των λειτουργικών εκδόσεων αυτής, συνέστησεν ειδικήν Επιτροπήν προς έλεγχον και διόρθωσιν αυτών, ώστε αυταί να βοηθούν εις την ευτακτοτέραν και ορθοτέραν τέλεσιν των ιερών ακολουθιών.

Εν τω πλαισίω της προσπαθείας ταύτης η Επιτροπή ανέθεσεν εις τον ειδήμονα περί τα λειτουργικά αιδεσιμολογιώτατον πρωτοπρεσβύτερον π. Κωνσταντίνον Παπαγιάννην την αναθεώρησιν του υπό τον τίτλο Εγκόλπιον του αναγνώστου κυκλοφορούντος λειτουργικού βιβλίου, αι επανειλημμέναι εκδόσεις του οποίου μαρτυρούν την χρησιμότητα αυτού.

Ήδη το υπό του εν λόγω ιερέως καταρτισθέν κείμενον υπό τον πληρέστερον τίτλον Εγκόλπιον αναγνώστου και ψάλτου τίθεται εις την διάθεσιν των ευλαβέστατων υπηρετών του αναλογίου αναγνωστών και ψαλτών.

Εκφράζοντες τας ευχαριστίας ημών προς τον επιμελητήν της εκδόσεως ταύτης δια το επιτελεσθέν υπ' αυτού έργον, ευελπιστούμεν ότι η νέα αύτη έκδοσις θα αποβή χρησιμοτέρα των προηγούμενων δια την "ευσχήμονως και κατά τάξιν" τέλεσιν των ιερών ακολουθιών προς δόξαν Θεού και ψυχικήν ωφέλειαν του πληρώματος της Εκκλησίας. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)We Also Recommend