Η Μεγάλη Εβδομάς εγκόλπιο

Η Μεγάλη Εβδομάς εγκόλπιο

Not specified

  • $50.00


Αι ιεραί ακολουθίαι της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, ως τελούνται σήμερον εις τους ενοριακούς ναούς, παρουσιάζουν ικανάς παρεκκλίσεις από τω Τριωδίων και τω Πεντηκοσταρίω διατετυπωμένης αρχαίας τάξεως αυτών. Αι παρεκκλίσεις αύται οφείλονται αφ' ενός μεν εις την ανάγκην περιορισμού της χρονικής διαρκείας των ακολουθιών και της προσαρμογής αυτών εις τας ανάγκας των ενοριών, αφ' ετέρου δε εις την εισαγωγήν νεωτέρων συνηθειών μη προβλεπομένων υπό της αρχαίας τάξεως. [...] Η ούτω δημιουργηθείσα απόστασις μεταξύ της αρχαίας και της σημερινής τάξεως τελέσεως των ακολουθιών κατέστησε λίαν χρήσιμον -αν μη αναγκαίον- τον καταρτισμόν βοηθητικού λειτουργικού βιβλίου, εις το οποίον να περιέχωνται πλήρεις αι ακολουθίαι της Μεγάλης Εβδομάδος κατά την ισχύουσαν σήμερον τάξιν τελέσεως αυτών. [...] Η Αποστολική Διακονία αποβλέπουσα εις την βελτίωσιν του κειμένου των σχετικών εκδόσεων μοι ανέθεσε την επιμέλειαν πρώτον μεν της νέας εις μικρόν σχήμα εκδόσεως της Μεγάλης Εβδομάδος χάριν των εκκλησιαζομένων, ήτις εξετυπώθη ήδη και εκυκλοφόρησε κατά το τρέχον έτος, ακολούθως δε και της ανά χείρας εις μέγα σχήμα εκδόσεως χάριν των ιερέων και ιεροψαλτών.We Also Recommend