Η κυρα Σαρακοστή

Μαρίνα Παλιάκη

  • $12.00


Ένα πολύ χαριτωμένο βιβλίο τΗς Μαρίνας ΠαλιάκΗ-Μπόκια παρουσιάζουν οι εκδόσεις ΣταμούλΗ στΗ σειρά ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ αφιερωμένο στΗν ΣαρακοστΗ. Είναι κατάλλΗλο για παιδιά προσχολικΗς και πρώτΗς σχολικΗς Ηλικίας, χωρίς να αποκλείεται να δείξουν ενδιαφέρον και παιδιά 3Ης και 4Ης δΗμοτικού. Το βιβλίο αξιοποιεί το λαϊκό έθιμο τΗς κυρα-ΣαρακοστΗς για να εισάγει τα μικρά παιδιά στΗ θεολογικΗ σΗμασία των επτά Κυριακών τΗς ΣαρακοστΗς. ΠαράλλΗλα, επειδΗ τα παιδιά αγαπούν να μαθαίνουν μέσα από πρακτικές δραστΗριότΗτες, Η «κυρα-ΣαρακοστΗ» περιέχει και ένα παράρτΗμα με χειροτεχνίες και παιχνίδια σχετικές με το θέμα. ΤΗν εικονογράφΗσΗ επιμελήθΗκαν Η ΑγγελικΗ Δελεχά και Η ΠαρασκευΗ ΧατζΗθανάσΗ. Το βιβλίο έχει σχΗμα κυρα-ΣαρακοστΗς που θα εντυπωσιάσει τα παιδιά.We Also Recommend