Ασματική ακολουθία του Αγ.Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου

Ασματική ακολουθία του Αγ.Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

  • $17.00


Η ανά χείρας ακολουθία του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου εποιήθη υπό του θεολόγου και φιλολόγου Ευαγγέλου Καραδήμου ολίγον μετά την κοίμησιν του Αγίου (2αν Δεκεμβρίου 1991) και εξεδόθη τύποις το 1998.

Ο Γέρων Πορφύριος κατετάχθη εις τους αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας δι' αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ληφθείσης την 27ην Νοεμβρίου του έτους 2013 και ανακοινωθείσης αυθημερόν. Η απόφασις αυτή εγένετο ενθουσιωδώς δεκτή πανορθοδόξως υπό του πληρώματος της Εκκλησίας. Εντός ολίγων λεπτών από της ανακοινώσεως της εν λόγω αποφάσεως ήρχισαν κρουόμενοι χαρμοσύνως οι κώδωνες εκκλησιών εις πολλά σημεία της γης και ανεπέμφθησαν δοξολογίαι εις τον Θεόν, τον θαυμαστόν εν τοις αγίοις Αυτού. Τα προγραμματισμένα κατ' εκείνας τας ημέρας εις διαφόρους ναούς μνημόσυνα του Γέροντος Πορφυρίου μετεβλήθησαν εις δοξολογικάς θείας λειτουργίας εις τιμήν της μνήμης αυτού και τα κόλλυβα του μνημοσύνου ηυλογήθησαν ως κόλλυβα Αγίου. Ο λαός του Θεού εκθύμως απεδέχθη την κατάταξιν του Γέροντος Πορφυρίου εις τους τιμωμένους αγίους της Εκκλησίας μας και έσπευσεν εις τους ναούς για να εκφράση την ευγνωμοσύνην και τας ευχαριστίας του δια τας ευεργεσίας τας οποίας έλαβε παρά του Θεού δια των ευχών του αγίου Πορφυρίου. Εντός ολίγων ημερών εξηντλήθησαν τα διαθέσιμα αντίτυπα της ακολουθίας αυτής και δια τούτο προβαίνομεν εις την επανέκδοσίν της.We Also Recommend