Τα 400 Κεφάλαια περί Αγάπης και Ερμηνεία εις το Πάτερ ημών

Τα 400 Κεφάλαια περί Αγάπης και Ερμηνεία εις το Πάτερ ημών

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού

  • $18.00


Σε μικρό σχετικώς διάστημα εξηντλήθη η α' έκδοση των 400 Κεφαλαίων "Περί Αγάπης" του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, με την διαφωτιστική Εισαγωγή και τις Σημειώσεις, που δίνουν το μέτρο της βαθειάς Ορθοδόξου ζωής και θεολογίας του μεγαλωνύμου Μαξίμου, που μας απεκάλυψε τόσο ζωηρά την ερωτική φορά του Θεού προς τα όντα και των όντων προς τον Δημιουργό τους. (Αριθμός σελίδων: 176; Διαστάσεις: 21x14)