Το αδιαίρετον της εν τω κόσμω διακονίας της εκκλησίας

Το αδιαίρετον της εν τω κόσμω διακονίας της εκκλησίας

ΙΩΣΗΦ Α. ΧΑΡΙΟΛΑΚΗ

  • $6.00


Την Ενότητα, την Αποστολήν και την Θεολογίαν της Εκκλησίας, ήκιστα θεωρούντες αφισταμένας του μέχρι σήμερον χαρακτήρος και του ρόλου αυτών, καλούμεθα να καλλιεργήσωμεν και διασφαλίσωμεν εν τη αρξαμένη Γ΄ Χριστιανική Χιλιετία των πολλαπλών προκλήσεων και κατακλυσμικών αλλαγών, δια συνεχούς πιστότητος εις το αδιαίρετον τρισσόν αξίωμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Προφητικόν, Βασιλικόν, Αρχιερατικόν), η οποία θα εκφράζηται πρακτικώς εν τη εν τω κόσμω εκκλησιαστική διακονία, κατά τρόπον ενιαίον και αδιαίρετον εις πάσας αυτής τας συνιστώσας.

"...Εισήλθαμε εις την Γ΄ μ.Χ. Χιλιετίαν. Ακούομεν ευκρινέστερον την φωνήν του λέγοντος "ναι, έρχομαι ταχύ". "Σπουδάζοντες", λοιπόν, "τηρείν την ενότητα του Πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης", πληροφορούντες την διακονίαν ημών, κρατούντες ο έχομεν, φυλάσσοντες την παρακαταθήκην και λατρεύοντες Αυτόν συν πάσι τοις Αγίοις "εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας", ας είμεθα έτοιμοι να Του είπωμεν: "Αμήν, ναι έρχου, Κύριε Ιησού"..."We Also Recommend