ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ

Παν Ν.Τρεμπελα

  • $6.00


Τό βιβλίο αὐτό ἀποσκοπεῖ νά δείξει στόν ἀναγνώστη τήν ἀνάγκη τῆς μετανοίας, καθώς καί τόν δρόμο πού ὀφείλει νά ἀκολουθήσει ἐκεῖνος πού θέλει ἡ μετάνοιά του νά εἶναι εἰλικρινής καί εὐπρόσδεκτη στόν Θεό.