Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Orthodox Bookstore

  • $20.00


Η έκδοσις του παρόντος βιβλίου, αποβλέπει να βοηθήση κατά πρώτιστον λόγον τους πιστούς και φιλακολούθους Χριστιανούς, εις την παρακολούθησιν και κατανόησιν των θείων νοημάτων, που περιέχουν οι κατανυκτικοί ύμνοι των Ιερών Ακολουθιών της Μ. Τεσσαρακοστής και ιδίως η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων και οι κατανυκτικοί Εσπερινοί των Κυριακών.

Αναμφιβόλως οι παρακολουθούντες κατά την περίοδον της Μ. Τεσσαρακοστής τας Ιεράς Ακολουθίας, διά του παρόντος βιβλίου, θα βοηθήσουν εαυτούς εις μίαν πνευματικήν ανάτασιν, διά να μετάσχουν ενσυνειδήτως εις τος Ιεράς Ακολουθίας του Πάθους του Κυρίου κατά την Μ. Εβδομάδα, αλλά και διά να υποδεχθούν ευφροσύνως την λαμπράν ημέραν της Αναστάσεως.

Το παρόν βιβλίον αποτελεί επίσης τον κατάλληλον οδηγόν δια τους Ιερείς και Ιεροψάλτας, επειδή κυρίως περιέχει τας Τυπικάς διατάξεις όλων των περιπτώσεων, καθ' ας τελούνται Ιεροί Ακολουθίαι κατά την Μ. Τεσσαρακοστήν.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)